JURIDISCHE INFORMATIE

Wij waarderen uw belangstelling voor ons bedrijf. Hieronder vindt u informatie over de wettelijke aspecten van een bezoek aan onze website. Wij danken u voor het lezen van deze pagina, en indien u deze voorwaarden accepteert, voor het bezoeken van onze website. Het bezoeken en gebruiken van de website houdt in dat u alle voorwaarden accepteert.
COPYRIGHT, HANDELSMERKEN EN ANDERE RECHTEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM De inhoud van deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot logo's, handelsmerken, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, grafisch werk, geluid, animaties en videobestanden en hun ordening op de website zijn het eigendom van ons, of één of meer leden van de TechTronic Industries organisatie of derden en onderworpen aan de wet op de bescherming van intellectueel eigendom. Niets van de inhoud van de website mag worden gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen, gepubliceerd, verdeeld, gewijzigd, doorgestuurd of op andere websites of in andere documenten worden geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten op het intellectuele eigendom aangaande de inhoud van deze website, daaronder begrepen copyrights, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en enig gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden. Niets op deze website geeft u de nadrukkelijke of impliciete licentie of recht om het intellectuele eigendom van ons, van enig ander lid van de TechTronic Industries organisatie of van een derde te gebruiken.

De informatie op de website mag zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zonder dat hieruit een verplichting of aansprakelijkheid voor ons voortvloeit. De inhoud van de website wordt als dienstverlening aan de bezoeker verstrekt en bestaat uitsluitend uit vrijblijvende informatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan links naar de website te leggen.

Wij zullen al het redelijke ondernemen om de informatie op de website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. WIJ GEVEN ECHTER GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIGE SPECIFIEKE TOEPASSING VAN DE GEGEVEN INFORMATIE. IN GEEN GEVAL AANVAARDEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIGE PARTIJ VOOR SCHADES, HETZIJ DIRECT, HETZIJ INDIRECT, BIJZONDERE SCHADES, GEVOLGSCHADES, STRAFRECHTELIJKE GEVOLGEN OF ANDERE SCHADES DOOR HET GEBRUIK OF DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE OF ZIJN INHOUD, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADES DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE DATA IN UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERSZINS. HET IS AAN U ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN EN ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLES WAT U VOOR GEBRUIK SELECTEERT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN EN WORMEN OF ANDERE ITEMS DIE DESTRUCTIEF VAN AARD ZIJN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER ENIGE ANDERE WEBSITE VAN EEN DERDE WAARTOE U VIA DEZE WEBSITE TOEGANG KRIJGT.

De gelinkte sites staan niet onder controle van TTI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link op een gelinkte site of voor veranderingen of updates op dergelijke sites. TTI geeft deze links voor uw gemak door en de vermelding van enige link impliceert niet dat TTI die site goedkeurt. Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten, publicaties of sites die geen eigendom zijn van TTI organisatie of haar verkoop- en servicemaatschappijen impliceren geen goedkeuring van dat product, deze publicatie of deze gelinkte site. TTI organisatie heeft niet al het materiaal bekeken dat aan de site is gelinkt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijk materiaal. U bezoekt de gelinkte sites geheel op eigen risico.

COMMUNICATIE MET DEZE SITE Het is verboden enig materiaal te verzenden of over te dragen dat onwettelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, aanstootgevend, pornografisch of godslasterlijk is. Dit geldt ook voor enig materiaal dat aanzet tot een gedrag dat als ontwettelijk, crimineel of anderszins strafbaar wordt beschouwd. TTI organisatie zal haar volledige medewerking verlenen aan enige opsporingsdienst of gerechtelijk uitspraak volgens welke TTI organisatie de identiteit moet prijsgeven van personen die dergelijke informatie of materialen hebben opgestuurd, dan wel helpen dergelijke personen te identificeren en op te sporen.

Hoewel TTI organisatie van tijd tot tijd de discussies, chats, post, inzendingen, prikborden e.d. op de site bekijkt, is TTI organisatie hiertoe niet verplicht. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke locaties, noch voor enige fout, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie op dergelijke locaties van de site. TTI organisatie aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige handelingen of uitlatingen door u of onpartijdige derden binnen of buiten deze site gedaan.

COPYRIGHT © 2009
AEG Electric Tools GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu

Managing Directors
Alexandre Duarte
Ralf Lindner

Chairman of the Supervisory Board
Horst Julius Pudwill

Registratie
Rechtscheppend hof: AG Stuttgart HRB 261602
BTW-identificatienr.: DE 811155721